§ 1 

Foreningens navn er Aalbæk Skyttekreds, stiftet den 11. maj 1902.

Hjemsted er Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland.

 

                             § 2 

Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at

fremme de enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

                              § 3 

Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning og derved undergivet dennes vedtægter.

 

                              § 4 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Formanden er på valg hvert år, alle øvrige valg gælder for 2 år.

 

                              § 5 

Stk. 1. Som aktiv medlem optages børn og voksne, når de vedkender

        nærværende vedtægter, som støttemedlemmer kan optages enhver. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. 

   Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

Stk. 3. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give  

        orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, 

        der efter bestyrelsens skøn, at hvilken som helst årsag, ikke længere bør         

         være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

                              § 6 

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

                              § 7 

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke

        personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for

        hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke

        nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke

        nogen krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

                              § 8   

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der

        afholdes hvert år i februar md., og indkaldes med      

        angivelse af dagsorden med 14 dages varsel ved opslag i

        kredsen og på kredsens hjemmeside.        

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

        skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres med almindelig stemmefler-

        tal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et

        medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af

        de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

Stk. 5. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg i det omfang der er behov derfor.

 

                              § 9 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

      1. Valg af dirigent.

      2. Aflæggelse af beretning.  

      3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

      4. Behandling af indkomne forslag.

      5. Fastsættelse af kontingent.

      6. Valg:

        a   formand

        b   2 bestyrelsesmedlemmer

        c   2 suppleanter (hvert andet år)

        d   2 revisorer og èn suppleant (hvert andet år)

        e   1 fanebærer og suppleant (hvert andet år)

      7. Eventuelt.

 

                              § 10 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af

bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens

medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


 

                              § 11 

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, 

        tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

                             

                              § 12 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

                              § 13 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt og de stemmer for forslaget.

 

                              § 14 

Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af bestyrelsen ved næste møde.

 

                              § 15 

Foreningens regnskab følger kalenderåret 1. januar - 31. december.

 

                             § 16 

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på

        hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. 

Stk. 2. Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejen-

        dele m.m. hos DGI Nordjylland Skydning. 

Stk. 3. Såfremt der i løbet af 5 år oprettes en ny skytteforening

        i Aalbækområdet eller i et andet område i gammel Raabjerg

        sogn, tilfalder formuen m.m. denne, i modsat fald til-

        falder formuen m.m. DGI Nordjylland Skydning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 1974.

 

Arne Jensen           Arne Pedersen       Jens Ole Larsen

 

Aage Jensen           Tage Sørensen

 

 

Med senere vedtægtsændringer, vedtaget på generalforsamlingen den

24. februar 1989 - dirigent Arne Jensen

28. februar 1992 - dirigent Arne Jensen

 1. marts   1996 - dirigent Arne Jensen

23. februar 2007 - dirigent Steen Larsen

24. februar 2012 - dirigent Arne Jensen

21. februar 2014 - dirigent Arne Jensen